Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Ô chữ kỳ 02


125
6
7
3

L8


94
*** Haøng in ñaäm laø töø chìa khoùa cuûa chuû ñeà
HAØNG DOÏC
  1. Teân Tu só ngöôøi Mieân chính goác ñaàu tieân cuûa Doøng?
  2. Hoäi Thöøa sai Paris (tiếng Phaùp, vieát taét)
  3. Teân Tu só Thaùnh Gia tieân khôûi?
HAØNG NGANG
  1. Teân cô sôû maø laø tieàn thaân ñeå phaùt sinh ra Hoäi doøng caùc Tu Huynh Thaùnh Gia Banam.
  1. Chuùa hieän ra ñaàu tieân vôùi ngöôøi naøy sau khi Ngaøi soáng laïi.
  2. Thaønh Capharnaum ôû bôø bieån naøo?
  3. Teân ngoïn ñoài maø Ñöùc Gieâsu bò ñoùng ñinh.
  4. Tieáng Do Thaùi coù nghóa laø: “chaéc chaén, thaät theá”
  5. Hai töø cuoái trong chuû ñeà cuûa Noäi san Kinh vieän, soá 1.
  6. Doøng chöõ La tinh ñöôïc treo treân thaäp giaù nghóa laø: Gieâsu Nazareùt Vua Do Thaùi.

Thanh Hoaøi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP