Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Giải đáp ô chữ kỳ 01R


Q
L
U
A

C
U
U
B


D
O
N
G

A

E


D


T
M

O


A
A

T
A
X
O

K
H
A
N
O
C
N
N


N


G
M
S
I
 K
H
E
M


SR
U
O
U


S
A
 H

M
A
Y
V
A
O
H


A

O


Y


NS
I
N
A


UG


G


NT


I
S
A
I
A


H

E1. Quạ                                       11. Haga
2. Cừu                                       12. Sina  
3. Đông                                     13. Sáng thế
4. Đồng                                     14. Taxô
5. Muối                                      15. Mankho
6. Rượu                                     16. Isaia  
7. Bêtania                                  17. Rắn
8. Sikhem                                  18. Lừa
9. Ăn mày                                 19. Saun
10. May vá                                20. Khanoc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP