Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Thử tài kiến thức ...

Kỳ này: Kiến thức con số trong Kinh ThánhCâu 1. Ở Đa-mát ông Phao-lô bị mù mấy ngày?
a. 5 ngày/ b. 2 ngày
c.1 ngày/ d. 3 ngày

Câu 2. Ông Môsê ăn chay trên núi Xi-nai suốt:
a. 3 tuần/ b. 1ngày1đêm c. 40 ngày 40 đêm
d. 3 ngày 3 đêm

Câu 3. Khi lên làm vua Ít-ra-en, Đa-vít bao nhiêu tuổi?
a. 30tuổi/  b. 24 tuổi
c. 32 tuổi/ d. 40 tuổi
Câu 4. Khi ông Môsê qua đời, ông thọ bao nhiêu tuổi?
a. 70 tuổi/ b. 449 tuổi
c. 160 tuổi/ d. 120 tuổi
 Câu 5. Bao nhiêu người đã được sai đi kiếm ông Êlia?
a. 100 người/ b. 50 người
c. 450 người/ d. 30 người

Câu 6. Trong trận Hồng thuỷ, trời đã mưa suốt:
a. 49 ngày 49 đêm
b. 7 ngày 7 đêm
c. 40 ngày 40 đêm
d. 30 ngày

Câu 7. Vua Sa-lô-mon làm vua bao nhiêu năm?
a. 40 năm/ b. 50 năm
c. 30 năm/ d. 36 năm

Câu 8. Có bao nhiêu Thánh Vịnh trong Cựu ước?
a. 150/ b. 50
c. 120/ d. 100

Giải đáp thử tài kiến thức về văn hoá các nước (DL10)
Câu1 A/ Câu2 D/ Câu3  C/ Câu4 C
Câu5 C/ Câu6 C/ Câu7 A/ Câu8 B

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP