Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Thử tài kiến thức ...

Thử tài kiến thức phụng vụ
1.     « Alléluia » có nghĩa là :
A – «Hãy ca ngợi Thiên Chúa» ; B – « Nhờ Thiên Chúa» ; C – «Thiên Chúa ở với chúng ta».
2.    Lễ Các thánh được mừng trong toàn Giáo hội từ thời  :
A –Thánh Phaolô ; B – Thánh Augustin ; C – Thời Trung cổ.

3.    Từ thánh lễ (missa) có nghĩa là :
A – Sai đi/lên đường ; B – Hiến tế ; C – Tạ ơn.
4.    Trong thánh lễ phần Tưởng niệm tiếp liền theo  :
A – Kinh Tin kính ; B – Phần dâng của lễ ; C – Lời truyền phép.
5.    Phó tế không thể :
A – Rửa tội ; B – Giải tội ; C – Chứng hôn.
6.    Nhân đức nào sau đây không phải là nhân đức đối thần :
A – Mến ; B – Tin ; C – Công bằng.
7.    Đức Giáo hoàng được bầu bởi các hồng y có từ thời :
A – Có các hồng y ; B – 777 ; C – 1059.
8.    L9 –Sự tôn kính Hang Đá Giáng Sinh có từ thời :
A – Thánh Jérôme ; B –  Thánh Cyrille de Jérusalem ; C – Thánh François d’Assise.
Giải đáp Thử tài kiến thức Kinh Thánh:
1.      B – 7 người. (St7,13)
2.    C – Samson.
3.    C – Phiên bản hy lạp của Cựu Ước.
4.    A – Những cuốn sách không được Giáo hội nhìn nhận như là thành phần của mạc khải (được linh hứng).
5.    A – Hy lạp và aram.
6.    C – Anrê. (Ga 1,40)
7.    C - Mátthia. (Cv 1,21-26)
8.    C – Cao niên.
9.    B – Xức dầu bệnh nhân. (Gc5,14-16)
10.  C – Thổ nhĩ kì.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP