Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Người Dâng Hiến Với TÀI và ĐỨC

Con ngöôøi nhìn vaø ñaùnh giaù söï vieäc theo caùi nhìn khaùch quan beà ngoaøi. Coøn Thieân Chuùa, Ngaøi nhìn thaáu suoát taâm can mi ngöôøi; neân caùi nhìn cuûa Thieân Chuùa khaùc vôùi caùi nhìn cuûa con ngöôøi. Vì vaäy, khi nhìn vaøo giôùi nhaø tu ngöôøi ñôøi coù caùi nhìn vaø ñaùnh giaù b ngoaøi theo nhöõng gì hoï thaáy hoï bieát. Neáu ñöôïc hoûi hoï hieåu theá naøo veà caùi taøi vaø caùi ñöùc cuûa ngöôøi tu, thì caùi tröôùc tieân ñaäp vaøo maét hoï laø: phaûi laø ngöôøi naêng ñoäng, hoaït baùt, vui veû, giaûng hay vaø xaây caát ñöôïc nhieàu nhaø thôø. Quaû thaät nhöõng gì neâu ra treân ñaây coù leõ chaúng ai phuû nhaän. Nhöng vôùi Ngoá, Ngoá thieát nghó nhöõng ñieàu aáy chöa phaûi laø ñieàu kieän caàn ñeå noùi veà moät ngöôøi tu coù taøi coù ñöùc.
Ñoái vôùi Ngoá, caùi ñaàu tieân caàn ôû ngöôøi tu phaûi laø caùi taám loøng nhö Ñöùc Gieâsu. Moät taám loøng yeâu thöông, yeâu thöông vôùi söï caûm thoâng, chia seû vaø tha thöù. Qua Ngaøi con ngöôøi ñöôïc bieán ñoåi, nhö oâng Dakeâu (Lc 19, 1-10), anh thu thueá Mattheâu ( Mt 9, 9-13). Ngöôøi tu só khoâng theå ñi ra ngoaøi con ñöôøng maø Ñöùc Gieâsu ñaõ ñi. Neân ngöôøi tu só cuõng caàn söï ñöôïc hoaùn caûi cuûa Ñöùc Gieâsu. Hoï caàn coù söï bieán ñoåi cuoäc ñôøi, bieán ñoåi ñeå trôû neân ñoàng hình, ñoàng dng vôùi Ñöùc Gieâsu. Vaø chæ coù như vaäy, ngöôøi tu só  môùi gaït boû nhöõng gì maø ngöôøi ñôøi cho laø taøi ba. Chính Ñöùc Gieâsu cuõng ñaõ töø boû ñòa vò Thieân Chuùa, xuoáng theá ñeå soáng kieáp ngöôøi nhö chuùng ta. Ngaøi ñeán cuøng soáng, cuøng chia seû nieàn vui, noãi buoàn vaø cuøng ñoàng haønh vôùi con ngöôøi. Moät söï töï huyû ra khoâng vì yeâu thöông con ngöôøi.
Ñoái vôùi cuoäc ñôøi ngöôøi daâng hieán  cuûa tu só cuõng vaäy, hoï phaûi soáng troïn caùi Maàu Nhieäm töï huûy aáy, luùc ñoù hoï môùi thaät söï laø moân ñeä chaân chính cuûa Ñöùc Gieâsu. Coøn neáu ngöôøi tu só vaãn coøn bò caùi tham saân si thoáng trò, luoân tìm cho mình moät ñòa vò, moät danh voïng, hay moät quyeàn lôïi rieâng tö  thì hình aûnh Ñöùc Gieâsu seõ bò lu môø vaø khoâng toàn taïi trong ngöôøi aáy. Bôûi leõ, nhöõng thöù aáy thöôøng ñoái laäp laïi vôùi hình aûnh ngöôøi muïc töû Gieâsu.
Vaâng, chuû nghóa cuûa “Anh Hai Gieâsu” laø chuû nghóa cuûa moät ngöôøi muïc töû soáng cheát vì ñoaøn chieân. “Anh Hai” ñeán ñeå ñoaøn chieân ñöôïc soáng, chöù khoâng phaûi chôø ñôïi cho chuùng  beùo ñeå aên thòt.
Ñoái vôùi Ngoá, ñeå trôû thaønh moân ñeä ñích thöïc cuûa Ñöùc Gieâsu, ngöôøi tu só ñöøng quaù quan taâm ñeán caùi taøi, caùi ñöùc, maø ñieàu quan taâm tröùôc tieân laø laøm sao ñeå chieám troïn ñöôïc Ñöùc Gieâsu. Bôûi taøi ñöùc noù chæ laø caùi voû baùn beân ngoaøi cuûa ngöôøi theá gian, neân ta ñeå laïi cho theá gian.
Ñeå ñöôïc soáng troïn veïn Maàu Nhieäm töï huûy aáy, ngöôøi tu só caàn phaûi coù söï keát hôïp maät thieát vôùi Ñöùc Gieâsu baèng caàu nguyeän. Caàu nguyeän ñeå nhaän ra thaùnh yù Chuùa. Chuùa muoán ta laø gì vaø laøm gì. Ñöùc Gieâsu cuõng vaäy, moãi laàn ñöùng tröôùc nhöõng choïn löïa quan troïng, Ngaøi vaãn laáy caàu nguyeän laøm ñaàu. Ngaøi ñaõ coi vieäc caàu nguyeän chieám moät vò trí thieát yeáu trong ñôøi soáng cuûa Ngaøi. Neân ñoái vôùi ngöôøi tu só khoâng theå ñöùng vöõng trong ñôøi daâng hieán neáu khoâng coù caàu nguyeän. 

Sao Tím.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP