Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Đen Tối !!!


Giang AÂn

Coù nhöõng luùc cuoäc ñôøi nhö voâ nghóa,
Thaät ñaùng buoàn vaø ñaùng mæa mai thay,
Coá tìm vui trong men röôïu ñaéng cay,
Ñeå queân ñi cuoäc ñôøi bao ñen toái.
Coù nhöõng luùc ñôøi toâi nhö cuït loái,
Lôøi khaån caàu chæ voïng tieáng coâ ñôn,
Trong giaác mô hoàn toâi maõi chaäp chôøn,
Nhö doãi hôøn Trôøi cao sao thieân vò!
Toâi troäm nghó, Ngaøi khoâng coøn tuyeät myõ!
Neân ñôøi toâi nhö ñöùt chæ ñöôøng tô,
Chung quanh toâi ngöôøi ta soáng ô hôø,
Nhö theå laø toâi khoâng coøn hieän dieän.
Coù phaûi khoâng moät theá giôùi ñaûo ñieân?
Vaéng tình yeâu neân tieàn laø taát caû,
Chaúng coøn nghe lôøi tri aân caûm taï,
Cuûa traàn ñôøi höôùng veà Ñaáng Toái Cao.
Toâi muoán soáng töïa nhö nhöõng vì sao,
Ñeå ñôøi toâi ñöôïc ñi vaøo bieån roäng,
Toâi muoán laø ngoïn gioù chieàu loàng loäng,
Xua maây ñen cho baàu trôøi trong saùng.
Ai ñaõ noùi: “duø moät thoaùng huy hoaøng,
Vaãn coøn hôn caû ngaøn naêm le loùi”,
Toâi khoâng muoán laøm con ngöôøi giaû doái,
Ñeå tình yeâu vuït taét giöõa cuoäc ñôøi.
Soáng vaø yeâu laø phaán khôûi vui töôi,
Cho duø bieát cuoäc ñôøi khoâng ñôn giaûn,
Moät vaàn thô chöa bao giôø muùc caïn?
Chôït ngôõ ngaøng nhìn gioù thoaûng maây bay…!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP