Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮTrước tiên, chúng tôi thật vui mừng welcome you back on Trang học Anh ngữ. Với số Dựng lều này chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai từ: get back go back. Cách chung, cả hai từ get backgo back đều có nghĩa là trở lại (return to place, especially to your home).
Ví dụ: What time did you get back last night? – Đêm anh về nhà lúc mấy giờ?
            We have to go back to shool next time. - Tuần tới chúng tôi phải trở lại trường rồi.
Tuy nhiên, chúng vẫn có những sự khác nhau căn bản như sau:
·         Get sth back là lấy lại được sau khi đã mất nó; thu lại cái gì (to abtain sth again after having lost it). Chẳng hạn, she’s got her old job back – Cô ta lại được làm công việc cũ. Trong khi đó, go back (sth) trở lại một điểm trước kia trong không gian hoặc thời gian: Once you have taken decision, there will be no going back - một khi anh đã quyết định như thế, anh sẽ không thể nào quay lại được nữa đâu.
·         Ngoài ra, get back to sb lại nói hoặc viết cho ai sau này: We hope to get back to you on the question of this by next week – Chúng tôi hy vọng sẽ trả lời cho quý vị  về vấn đề này vào tuần sau. Còn go back to sth/doing sth: (a) bắt đầu làm lại cái gì đã ngừng: She’s decided to go back to teaching – Bà ta đã quyết định trở lại dạy học. (b) đã tồn tại từ hoặc trong một thời điểm nào đó: How far does the tradition go back? - Truyền thống này đã có từ bao lâu nay?
·         Cuối cùng, get back at sb trả thù ai đó: I’ll find a way of getting back at him! – Tôi sẽ tìm cách trả miếng nó. Nhưng với go back on sth nghĩa là không giữ lời hứa: He never goes back on his word – Anh ta không bao giờ giữ lời hứa.

Thanh Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP